UK ag robot startup raises £1.5m to fix farming

Aug. 10, 2022